MANICURE

Piękne dło­nie i paznok­cie, są wizy­tówką każ­dej kobiety i jed­nym z naj­bar­dziej widocz­nych atry­bu­tów urody. Ich wygląd dostar­cza infor­ma­cji o naszej oso­bo­wo­ści i stylu życia. Skóra rąk cha­rak­te­ry­zuje się szcze­gólną deli­kat­no­ścią, ponie­waż nie posiada tkanki tłusz­czo­wej. Przez to sta­rzeją się szyb­ciej i w bar­dziej widoczny spo­sób niż pozo­stałe czę­ści ciała. Ponadto mając codzienny kon­takt z czyn­ni­kami zewnętrz­nymi takimi jak woda, środki czy­sto­ści czy zmiana tem­pe­ra­tury, dło­nie stają się nad­mier­nie wysu­szone i szorst­kie w dotyku. Piękne i zadbane dło­nie oraz zdrowe paznok­cie są marze­niem każ­dej z nas. Ich wygląd możemy popra­wić przez zdrowy tryb życia, odpo­wied­nio zbi­lan­so­wana dietą, pre­pa­raty wita­mi­nowe jak rów­nież prze­róż­nymi zabie­gami pie­lę­gna­cyj­nymi. Pra­wi­dłowo wyko­nany mani­cure, nada naszym dło­niom smu­kło­ści i ele­ganc­kiego wyglądu.

W naszej ofercie znajdziecie:

 

  • manicure hybrydowy SŁOWIANKA

  • manicure hybrydowy CND SHELLAC

  • manicure japoński

  • manicure klasyczny

  • manicure bez malowania

  • zabiegi parafinowe

  • zabiegi pielęgnacyjne na dłonie

  • zabiegi rozjaśniające plamy pigmentacyjne

tel.: 81 311 50 14, 534 50 12 50                 

e-mail: calzamedlublin@gmail.com

      

 

 

Klinika Urody Calza-Med

ul. Jutrzenki 10/12b

20-538  Lublin

ZAPRASZAMY DO KLINIKI!

Copyrigth 2019 by Calza-Med

Facebook

      

 

 

tel.: 81 311 50 14, 534 50 12 50                 

e-mail: calzamedlublin@gmail.com